Gizlilik politikası

Biz kimiz

Mahremiyetinize her zaman önem veririz. Bu nedenle, internet sitemizi kullanmanızla ilgili olarak toplayabileceğimiz kişisel verilerinizin kullanımı ve aktarımına ilişkin olarak sizi bilgilendirmek istiyoruz.

www.karebt.com.tr web sitesi, “Altayçeşme Mahallesi Efe Boz Sokak Freeland Plaza No:12/31” adresinde faaliyet gösteren Kare Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi tarafından işletilmektedir. Kare Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Ticaret Limited Şirketi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında veri sorumlusudur.

Hangi kişisel bilgileri ne amaçla topluyoruz

İletişim formları

İletişim formundan bize yazdığınızda Ad, Soyad, Email adresinizi tarafımıza iletmiş olursunuz. Bu bilgiler sadece email sunucumuzda kaydolur. Bu bilgileri size geri dönüş yapabilmek için kullanırız. Herhangi üçüncü şahıslara izniniz ve onayınız olmadan paylaşmayız.

Çerezler

İnternet sitemizin daha kolay ve hızlı kullanımı için çerezlerden faydalanmaktayız. Çerez kullanımı ile trafik bilgilerinizi otomatik olarak elde ederiz. Çerez ayarlarınızı internet tarayıcınız üzerinden değiştirebilir veya çerez toplanmasını engelleyebilirsiniz. Ancak bu takdirde sitenin bazı özellikleri çalışmayabilir.

Verinizi kimlerle paylaşıyoruz

Yukarıda belirtilen biçimde topladığımız verileri üçüncü kişilere aktarmamaktayız.

Verilerinizi ne kadar süre tutarız

Trafik bilgileriniz (IP adresi, tarayıcı ve donanım bilgisi) doğrudan sizinle ilişkilendirilemeyecek şekilde (anonimleştirilerek) sınırsız olarak saklanır.

Verileriniz üzerindeki haklarınız neler

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca haklarınız şunlardır:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.

Bu kapsamda tarafımıza yazılı olarak ya da elektronik ortamda başvurabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Koruması Kapsamında Aydınlatma Yükümlülüğü

Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü Kişisel Verilerin Koruma Kanunu’nun 10. maddesinde açıklanmıştır. Buna göre kişisel veri işleyen veri sorumlusu , aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek zorundadır. Kişisel Verileri Koruma Kurulu , 26/07/2018 tarihli ve 2018/90 “Veri sorumlusu tarafından aydınlatma yükümlülüğü ve açık rıza onayı alınması süreçlerinin ayrı ayrı yerine getirilmesi gerektiği ile ilgili” verdiği kararda ‘ Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesindeki amaç kişisel verilerin işlenmesi noktasında ilgili kişinin bilgi sahibi olmasının temin edilmesidir. ‘açıklamasında bulunmuştur. Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında , veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişilerce yapılacak bilgilendirmenin asgari olarak şu konuları içermesi gerekmektedir:

  • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
  • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
  • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
  • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
  • 11 inci maddede sayılan ilgili kişinin diğer hakları,( Veri sorumlusuna başvurarak kendi kişisel verileriyle ilgili bilgi alma , verilerin düzeltilmesini talep etme, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme gibi kişinin kanundan doğan hakları)

‘Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ‘ ile aydınlatma yükümlülüğünün veri sorumlusu ya da yetkilendirdiği kişi tarafından sözlü, yazılı, ses kaydı, çağrı merkezi gibi fiziksel veya elektronik ortam kullanılmak suretiyle yapılabileceği hükme bağlanmıştır. Ayrıca bu yükümlülüğün yerine getirilmiş olması için aşağıdaki usul ve esaslara uyulması gerekmektedir.;

a) İlgili kişinin açık rızasına veya Kanundaki diğer işleme şartlarına bağlı olarak kişisel veri işlendiği her durumda aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmelidir.

b) Kişisel veri işleme amacı değiştiğinde, veri işleme faaliyetinden önce bu amaç için aydınlatma yükümlülüğü ayrıca yerine getirilmelidir.

ç) Sicile kayıt yükümlülüğünün bulunması durumunda, aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde ilgili kişiye verilecek bilgiler, Sicile açıklanan bilgilerle uyumlu olmalıdır.

d) Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi, ilgili kişinin talebine bağlı değildir.

e) Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiğinin ispatı veri sorumlusuna aittir.

f) Kişisel veri işleme faaliyetinin açık rıza şartına dayalı olarak gerçekleştirilmesi halinde, aydınlatma yükümlülüğü ve açık rızanın alınması işlemlerinin ayrı ayrı yerine getirilmesi gerekmektedir.

g) Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında açıklanacak kişisel veri işleme amacının belirli, açık ve meşru olması gerekir. Aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilirken, genel nitelikte ve muğlak ifadelere yer verilmemelidir. Gündeme gelmesi muhtemel başka amaçlar için kişisel verilerin işlenebileceği kanaatini uyandıran ifadeler kullanılmamalıdır.

ğ) Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında ilgili kişiye yapılacak bildirimin anlaşılır, açık ve sade bir dil kullanılarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

h) Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “hukuki sebep” ten kasıt, aydınlatma yükümlülüğü kapsamında kişisel verilerin Kanunun

5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen işleme şartlarından hangisine dayanılarak işlendiğidir. Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi esnasında hukuki sebebin açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

ı) Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında, kişisel verilerin aktarılma amacı ve aktarılacak alıcı grupları belirtilmelidir.

i) Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında kişisel verilerin, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerden hangisiyle elde edildiği açık bir şekilde belirtilmelidir.

j) Aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilirken eksik, ilgili kişileri yanıltıcı ve yanlış bilgilere yer verilmemelidir.

Belirtilen usul ve esasların tümüne uyulması gerekmektedir. Kanunun 10. maddesinde belirtilen asgari şartlar sağlanmış olsa dahi usul ve esaslara uyulmadığı durumlarda aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiğinden söz edilemeyecektir.

Aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 5.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.